فینال فوتسال جام رمضان امشب ساعت 22سالن نوفرست ..

رده بندی ساعت 21 برگزار می شود..