یا مهدی(عج)..

مهدیم من که مرا گرمی بازاری  نیست

بهتر ا ز یوسفم وهیچ خریداری نیست

همه گویند که در حسرت دیدار من آواره ترینند

لیک در گفته این طایفه کرداری نیست

ای که دائم به دعایی که ببینی رخ من

تا که خالص نشوی با تو مرا کاری نیست..