تیتر روزنامه های ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

این بار شاگردان سرهنگ در جام حذفی کشوربه میدان می روند