امام علی (ع)..

 امام علی (ع):

هرگاه دیدی خداوند با وجود گناهان پیوسته به

 تو نعمت می دهد به هوش باش که آنها برای

 تو نوعی غافلگیری و مرگ ناگهانی است.