تمرینات فوتبال باشگاه فرهنگی

 

 ورزشی نوین نوفرست همه هفته

 

 روزهای فرد از ساعت 15 الی

 

 16:30 در زمین چمن شماره یک

 

استادیوم آزادی خیابان مفتح 27