قنات شغالدان نوفرست

یک خبر خوش به اهالی نوفرست 

این قریه زیبا و تفریگاه خوب و دیدنی

با آن شرایط مطلوب آب و هوایی

که نظر هر بیننده به باغات و 

کوههای باشکوهش که بیافتد

   احساس شادابی و آرامشی 

ویژه در خود می بیند.

خبر آمد خبری درراه است..

مژده اینکه کاریز شغالدان به 

اصطلاح محلی این چشمه سار  

زیبا که مسیری حدود 2کیلومتر

بصورت روباز در مسیر رودخانه بین

دو رشته کوه درجریان است از دو

 سه روز پیش آب آن جاری تا هم 

به گردشگرانی که به کنار این 

چشمه سار با آن آب زلال و خوش

 گوار می آیندروحی تازه ببخشد

و هم چشم و امید باغداران و

کشاورزان را روشن نماید که همه

و همه مااز خالق هستی که این 

همه نعمت را برای ما ارزانی 

داشته شکر گزارش میباشیم

شکر نعمت نعمتت افزون کند...