خراسان جنوبی - بیرجند

باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست:

           فوتبال = زندگی زیبا