باشگاه فرهنگی وزرشی نوین نوفرست

درگذشت مرحومه مغفوره خانم زینب مقامی را به خانواده محترم و سایر

 بستگان این مرحومه تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال آمرزش

گناهان را خواستاریم.

                                          روابط عمومی باشگاه ورزشی نوین نوفرست