باشگاه پرسپولیس:

حمله کاپیتان علی کریمی به سرمربی چرا به بازیکنان ضعیف

بازی میدهی؟