خبرگزاری فوتبال ایران پارس:

این استقلال و مظلومی بسیار ترسو هستند!!!!!!