جادو گر از پرسپولیس جدا میشود...!!

مقصد یعدی شاید الغرافه!!!!!!

او گفته است بعید است فصل بعد در پرسپولیس باشم   

میخواهم جایی بروم که کمی آرام باشم و استرسی نداشته

باشم  خیلی خسته شده ام......