روز معلم مبارک

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

    جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را