آخرین اخبار استقلال ،پرسپولیس

کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب آن دو باشگاه

استقلال و پرسپولیس هر کدام صاحب ردیف بودجه ای به مبلغ 12 میلیارد تومان خواهند

شد تا دغدغه های سالهای دور و نزدیک این دو باشگاه به حداقل برسد.