حمله سرمربی خارجی تیم ملی به مربیان ایرانی:

کیرش: وقتی حرف می زنند خیلی با اطلاعات فوتبال فاصله دارند.