پرسپولیس:

رویانیان: آرامش می خواهم..

جلسه طولانی سرخ ها:

کریمی حرف نزد. دنیزلی: دو هفته صبر کنید..