علی دایی

آقای علی دایی 65 بار در پرسپولیس مربیگری کرد که حاصلش

33 برد و 14 مساوی و 17 باخت در کارنامه اش به ثبت رساند..