سقوط از لیگ برتر به دسته 1

 به احتمال قریب به یقین تیمهای شهرداری تبریز و شاهین بوشهر

 به دسته1 فوتبال کشور سقوط کردند .

قبلا" نیز تیم مس  سرچشمه سقوطش از لیگ برتر ایران به دسته

 یک قطعی شده بود..