ایرج قادری درگذشت..

به گزارش روزگارنو: ایرج قادری بامدادروز یکشنبه در سن 77 سالگی در تهران در گذشت و چند ساعت بعد در یک مراسم ساده در بهشت بی بی سکینه در کرج به خاک سپرده شد.