مسابقات مدارس فوتبال شهرستان بیرجندبرگزار خواهد شد یا خیر؟!

دومین نشست مدیران مدارس فوتبال و نماینده هیآت فوتبال شهرستان در اداره تربیت بدنی شهرستان بیرجند برگزار گردیدو پیرامون بسیاری از موارد بحث و تبادل نظر شدولی در نهایت نتیجه قطعی حاصل نگردید0با توجه باینکه ابتدا تنها دو مدرسه از تعداد پنج مدرسه فعال در ترم تابستانی بعلت عدم ارسال بموقع مدارک از شرکت در مسابقات محروم گردیدندکه در جلسه فوق اعلام شد از سوی نماینده هیآت فوتبال که هیچکدام از مدارس فوتبال درموعد مقررتکمیل مدارک ننموده اندو چون تصمیم گرفته ایم منبعد قانونی برخورد کنیم لذا  مسابقات مدارس فوتبال را بگزار نخواهیم کرد0 راه کارهایی درجلسه مطرح گردیدکه نماینده هیآت شهرستان گفتندهیچ مسابقه ای به اسم مدارس فوتبال نباید برگزار شود0

   مدیر مدرسه فوتبال بارسا به نکته جالبی اشاره کرد که شنیدنی است!000گفتندکه فرض بفرمائیدیک نفردرجامعه مرض قند گرفته است به پزشک مراجعه می نماید درنهایت مثلا یک پای او را قطع می کنند یا نفر دیگری دچار این مریضی میشود دست او را قطع می کنند آیا اگر  تمام شهر مرض قند گرفتند پاهای تمام مردم یک شهر را قطع می کنندیا باید دنبال مسبب گشت و مشخص نمود که چه عاملی باعث این کارشده است وبنظرم باید هیآت محترم فوتبال شهرستان که زحمت و تلاش هیآت بر هیچکس پوشیده نیست در این مورد تجدید نظر بفرماید000