شعرطنز فوتبال

عجب حال و هوایی داره فوتبال

                                     زمین با صفایی داره  داره فوتبال

و جالبتر از اینکه در سیاست

                                       همیشه رد پایی داره فوتبال

تماشاچیش خیلی با شعوره

                                        نمک داره ماشالله شوره شوره

یکی هد(hed) می زنه تو هند(hand) هافبک

                                           یکی لگ(leg) میزنه تو چونه بک

یکی با مشتهای مهربونش

                                          به نرمی می کنه فوروارد را دک