اسامی کاندیداهای هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی

گفته می شود آقای براتزاده که هم اکنون رئیس هیئت فوتبال استان     

هستندوسرهنگ قیطاسی که هم اکنون مدیر یک شرکت هستند و حدود چهار سال سرمربی تیم 04 بیرجند در مسابقات لیگ 3 کشور بودندو سرهنگ ناصری مقدم

از کارکنان پادگان امام رضا(ع)و آقای مجتبی حسینی از کارکنان محترم تربیت بدنی و آقای الهی مسئول کمیته مسابقات هیئت شهرستان بیرجند کاندیدای عهده دار رهبری هیئت فوتبال خراسان جنوبی هستند که به احتمال زیاد برابر پیش بینی های کارشناسان احتمال اینکه دو نفر از آنها انصراف بدهند زیاداست..