بیانیه باشگاه بارسلونا..

باشگاه بارسلونای اسپانیا طی بیانیه ای اعلام

کرد : مسی نژاد پرست نیست این اتهام به هدف

 نمی نشیند..