خبرهای جدید و داغ فوتبال...

مادریدیها ناراحت نشوند رئال کلاس بازی بارسا را ندارد..

قیصر فوتبال آلمان گفت: هواداران رئال از حرف من ناراحت نشوند زیرا این تیم فاقد انعطاف و کلاس بازی بارسا است