خبرهای جدید و داغ فوتبال:

سید صالحی: خودم هم شنیده ام در لیست استقلال هستم.

تیموریان: بازی نمی کنم اما به بازیکنان روحیه می دهم؟ اولویتم استقلال است.