مظلومی :

قهرمانی را از ما گرفتند/ شاید یعد از رفتن هواداران تشویقم کنند.