واکنش مجتبی جباری به انتقادات اخیربا یک بیت شعر حافظ

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

        چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند