تیتر داغ :

چه کسی روی صندلی داغ فوتبال خراسان

جنوبی می نشیند:سرهنگ قیطاسی یا آقای

 براتزاده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟