استقلال از جام باشگاههای آسیا حذف شد!!!

در بازی حذفی جام باشگاههای آسیا دیروز سه شنبه 2/3/91 استقلال در یک بازی

ضعیف در اصفهان نتیجه را 2به صفر به سپاهانی ها واگذارنمود تا اولین نماینده ایران باشد

 که با جام باشگاههای آسیا خداحافظی نماید