فوتبال خراسان جنوبی...

سرهنگ قیطاسی کاندیدای ریاست هیآت فوتبال استان خراسان جنوبی:

فوتبال خراسان جنوبی باید دگرگون شود .صداقت و ضوابط باید جای تبعیض ها و روابط و به اصطلاح رفیق بازی را بگیرد.به نظرم فوتبال در این استان به قهقرا’ کشیده شده است و به سبب عدم پشتیبانی و حمایت هیآت فوتبال اگثر باشگاهها یا منحل شده اند یا در شرف انحلال هستند.

آقای قیطاسی نیز گفتند یکی از مهمترین وظیفه هیآت فوتبال استان حمایت و پشتیبانی و هماهنگی باشگاههای استان است نه تیم داری و به هدر دادن بنیه مالی فوتبال.

در نهایت ایشان مطرح کردند که اگر بخواهید می شود کاری کرد جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت است .

در خاتمه ایشان ریشه فوتبال را باشگاههای استان قلمداد کردند و گفتند چنانچه به باشگاهها توجه نشود ریشه فوتبال در استان  مانند وضعت کنونی می شود که سر و سامان خوبی ندارند علی رغم اینکه مدیران باشگاهها و مربیان آنها بسیار زحمتکش و فعال هستند ولی به علت کم توجهی یا بهتراست بدون هیچگونه توجه هیآت فوتبال به باشگاهها و بی برنامه ای هیآت در این چند سال بعنوان مثال اصل فوتبال در محلات شکل می گیرد بازیکنان شناخته می شوند لیکن چندین سال است که هیآت محترم فوتبال هیچ برنامه ای برای مسابقات محلات ندارد در صورتیکه در تمام نقاط جهان به مهم توجه کافی می شود و بهترین بازیکنان جهان از همین فوتبال محلات شناخته و به عرصه فوتبال معرفی شده اند..