جناب حاج رضا صادق پور و حجیه خانم بشیری زاده :

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه،صفای مدینه و معطر به عطر قبور بقیع است.

حجکم مقبول و سعیکم مشکور