تیم فوتبال 04 بیرجندبه مربیگری سرهنگ قیطاسی و قهرمان سوپر لیگ استاندر سال88-89

گزارش تصویری از ؛ عملکرد مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست