تغذیه در فوتبال

باید به عرض فوتبالیستهای عزیز برسانم که علی رغم گوناگونی مواد غذایی و لی غذاهای مخصوصی وجود ندارد که مصرف آنها در چند ساعت قبل از مسابقه بتواند کارآیی عالی بازیکن  را در مسابقه با احترام و سپاس تضمین نماید.بهترین عملکرد و کارآیی در اثر تغذیه مناسب روزانه - هفتگی و حتی ماهیانه صورت می پذیرد. بنابراین  آنچه قبل از مسابقه  می خورید یا می نوشید می تواند تا حدی بر عملکرد و یا کارآیی شما اثر گذار باشد. 

 چنانچه عزیزان موارد آموزشی را پیگیری می کنند در بخشهای یعدی سعی خواهم کرد وعده های غذایی: 1-  چند روز قبل از مسابقه . 2- شب قبل از مسابقه 3- وعده غذایی قبل از مسابقه . و وعده غذایی بعد از مسابقه را برای آن دسته از دوستانی که این برنامه آموزشی را دنبال میکنند توضیح دهم.(قیطاسی)