لهستان 1 یونان 1توقف میزبان:

از هردو تیم یک نفر هم اخراج شد/ یونان یک پنالتی را هم از دست داد.