به طواف کعبه رفتم به درون رهم ندادند

   

                     که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی