افتتاح شد...

 

مدرسه فوتبال

بارسا

 

با مدیریت : حمیدرضا قیطاسی

خراسان جنوبی-بیرجند