تذکر پزشکی ورزشی

ستون فقرات از تعدادی استخوان به صورت جدا جدا تشکیل شده استکه توسط  

 

عضله ها نگهداری میشوند لذا تقویت این عضله ها باعث استحکام ستون فقرات می شود