فرهاد مجیدی:.....!!!!!!

پاسخ منفی مجیدی به پیشنهاد وسوسه انگیز هدایتی.