کمی هم عکس ببینیم با هم.....

 

حضور دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران

به المپیک لندن

احمدی نژاد در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به المپیک لندن
سخنرانی احمدی نژاد در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به المپیک لندن

 

آبتنی در کانال های آب جنوب تهران

آبتنی در کانال های آب جنوب تهران
آبتنی در کانال های آب جنوب تهران
بازار عرضه مرغ دولــتی
بازار عرضه مرغ دولتی
بازار عرضه مرغ دولتی