عکس/یدک کشی هواپیمای ناجا

هواپیمای توربوکامندر هواناجا در حال انتقال روی زمین توسط خدمه زمینی است.