دونده زن افغان در بازیهای المپیک لندن..!!!!!!!!

تهمینه کوهستانی دونده زن افغانستان قرار است به نمایندگی از کشورش در بازیهای المپیک لندن شرکت کند..