روزبهانی هم از رقابتهای بوکس المپیک حذف شد..!!!!!!!!!!!!!!!

زن پینگ پنگ باز معلول لهستانی که دست راست ندارد به مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای تنیس روی میز انفرادی زنان المپیک رسید..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!