پاراالمپیک لندن 2012

ملکه برتانیا آغاز بازیهای پاراالمپیک لندن را رسما" اعلام کرد...