بالاتر، سریعتر و البته بهتر شعار المپیک و پاراالمپیک