الو....سلام

الو .... سلام......

منزل خداست؟!!!!!               این منم مزاحمی که آشناست!!

هزار دفعه این شماره را دلم گرفته!!!!دلی که هنوز پشت خط در انتظار یک صداست!!!!

شما که گفتید پاسخ سلام واجب است!!!! به ما که میرسه حساب بنده ها جداست؟!!!