شماره حساب بانکی باشگاه ورزشی نوین نوفرست

با سلام

بدینوسیله شماره حساب باشگاه ورزشی نوین نوفرست را برای هواداران محترم و آن قبیل افرادی که بصورت غیر علنی خواهان کمک به قشر جوان هستند و دوست دارند در ساختن جامعه ای سالم و توانا سهیم شوند به هر مقدار و به هر نوع توسط پایگاه اطلاع رسانی باشگاه بشرح ذیل اعلام میگردد:

 باشگاه ورزشی نوین نوفرست.شماره حساب(0107252862001) نزد بانک ملی ایران(قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی ایران).