توبه!!!

کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است

                         از جواهر خانه خالی نگهبانی بس است

ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین

                         آبرو داری کن ای زاهدمسلمانی بس است

خلق دلسنگ اند و من آیینه با خود می برم

                       بشکنیدم دوستان دشنام پنهانی بس است

یوسف از تعبیر خواب مصریان دلسرد شد

                     هفتصدسال است می بارد فراوانی بس است

نسل پشت نسل تنها امتحان پس می دهیم

                   دیگر انسانی نخواهد بود قربانی بس است

بر سر خوان تو تنها کفر نعمت می کنیم

               سفره ات را جمع کن ای عشق مهمانی بس است