قلعه نوعی و فرهاد مجیدی....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قلعه نوعی در واکنش  تشویق تماشاگران به فرهاد مجیدی گفت: مردم حق دارند هر کسی را که دوست دارند تشویق کنند و این عین دموکراسی است ولی ما طبق اعتقادات و برنامه های خودمان عمل می کنیم..........