فرهاد مجیدی با فوتبال خدا حافظی کرد...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قرهاد مجیدی که سالها پیراهن تیم فوتبال استقلال تهران و تیم ملی را بر تن کرده بود

 کفش هایش را آویخت و با مستطیل سبز وداع کرد.

فرهاد مجیدی: من شاگرد مکتب حجازی ام ........