تصاویر: مجلس ترحیم مادر قلعه نوعی

مجلس ترحیم مادر امیر قلعه نوعی بعد از ظهر شنبه در مسجد نور برگزار شد.