فرهاد مجیدی....

سایت گل: در مراسمی که برای بزرگداشت مادر امیر قاعه نوعی در منزل سرمربی آبی

پوشان برگزار شد مهمانان زیادی حضور بهم رساندند که حضور یکی از مهمانها بسیار ویژه

و متعجب کننده بود.

فرهاد مجیدی به همراه فتح ا..زاده دقایقی پیش در منزل قلعه نوعی واقع در ولنجک برای

 ابراز تسلیت حاضر شد.

بنظر میرسد کدورتهای بین این دو چهره برجسته ی استقلال تا حد بسیاری از بین برود .

هم اکنون در منزل قلعه نوعی بحث بازگشت فرهاد در بین حاضران در جریان است و به

نظر بازگشت اسطوره ی آبی ها قطعی است.....!!!!!!!!!!!!!!!!